Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอเชิญประชาชน เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน วัน เวลา และสถานที่ในการประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 (ช่วงเดือนตุลาคม) (ดู : 47) 4 ต.ค. 2565
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 1) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 1) 3 ต.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ(ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ประจำปี 2565 (จำนวนพระสงฆ์ 22 รูป) ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ วัดเขาเจดีย์คีรีเพชร หมู่ที่ 10 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 177) 29 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 120) 29 ก.ย. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 3 (48/2565) เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนัก (ดู : 82) 28 ก.ย. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 2 (47/2565) เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนัก (ดู : 102) 27 ก.ย. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 1 (46/2565)เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนัก (ดู : 90) 26 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ดู : 29) 26 ก.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 (ดู : 45) 26 ก.ย. 2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 36) 26 ก.ย. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น.โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 “ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา” พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณวัดป่าท่านุ่น หมู่ที่ 7 (ดู : 218) 23 ก.ย. 2565
ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ (ดู : 116) 23 ก.ย. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทย​ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ (ดู : 123) 23 ก.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. นายปฐาเกตุ ลือแผ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย “โคกกลอยเกมส์” ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกกลอย (ดู : 113) 23 ก.ย. 2565
วันสารทไทย 25 กันยายน 2565 ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ร่วมสืบสานประเพณีไทย ไม่ให้เลือนหายไปกับกาลเวลา (ดู : 223) 22 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนท่านใด ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ (วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน) คุณสมบัติ : อายุ 20-40 ปี สามารถลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขฯองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โทร 076-581963 ต่อ 105 (ดู : 225) 22 ก.ย. 2565
วัน พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ให้ความรู้และให้คำแนะนำ (ดู : 133) 22 ก.ย. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมพิธีมอบประกาศปัญญาบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุวิถีบ้านโคกกลอย โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ณ ห้องไพลิน เตือนใจรีสอร์ท (ดู : 279) 22 ก.ย. 2565
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 62 รายการ (ดู : 127) 20 ก.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาผู้สูงอายุตำบลโคกกลอย ณ โรงเรียนผู้สูงวัยวิถีบ้านโคกกลอย โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (ดู : 209) 20 ก.ย. 2565
การขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ผู้มีรายได้น้อย) เอกสารที่ต้องเตรียมมา 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30-14.00 น. ณ.กลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย (ร่วมกับธนาคารออมสิน) (ดู : 126) 20 ก.ย. 2565
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย (ดู : 152) 19 ก.ย. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เมื่อ เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย กำนัน/ผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง/โคกกลอย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 1st CHARITY RIDE TO PHANG-NGA BIKE WEEK ครั้งที่ 1 โดยมี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 60) 16 ก.ย. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 43) 15 ก.ย. 2565
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอลและสนามบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยจึงขอแจ้งการงดใช้สนามวอลเล่ย์บอลและสนามบาสเกตบอลทุกกรณี จนกว่าการดำเนินการซ่อมแซมสนามกีฬาดังกล่าวจะแล้วเสร็จ (ดู : 193) 12 ก.ย. 2565
วัน จันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. กองช่างและกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสนามกีฬานาเหนือ หมู่ที่ 13 (ดู : 78) 12 ก.ย. 2565
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 04.00 น. งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วรตำบลโคกกลอย ร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านจราจร งานวิ่งเส้นทางหาดนาใต้ของอบจ.พังงา “Phang-nga Beach Run (ดู : 66) 11 ก.ย. 2565
งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วรตำบลโคกกลอย ร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านจราจร งานวิ่งของเทศบาลตำบลโคกกลอย “KHOKKLOY NIGHT RUN 2022” (ดู : 96) 10 ก.ย. 2565
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้จัดจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง บริเวณเขตทางสายโคกกลอย-บ้านนาใต้ (สถานีตำรวจ,เมรุทุ่งโพธิ์ฌาปนสถานโคกกลอย) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จึงขออภัยความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว (ดู : 105) 10 ก.ย. 2565
วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ของทีม อบต.โคกกลอย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง หมู่ที่ 9 (ดู : 46) 9 ก.ย. 2565
วันศุกร์ ที่ 9 กันยานน 2565 เวลา 08.00 น. งานสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (ดู : 65) 9 ก.ย. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณหมูที่ 5 ซอยบ้านหานบัว 1 ครั้งที่ 1 (ดู : 20) 8 ก.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้จัดจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง บริเวณเขตทางสายโคกกลอย-บ้านนาใต้ (สถานีตำรวจ,เมรุทุ่งโพธิ์ฌาปนสถานโคกกลอย) ในวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 -16.00 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จึงขออภัยความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว (ดู : 154) 8 ก.ย. 2565
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 33) 8 ก.ย. 2565
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จัดกิจกรรมพัฒนาวัด ตัดหญ้า ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดโรงฉันท์ ณ วัดดอน หมู่ที่ 4 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนเข้าร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วย (ดู : 114) 7 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การจัดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ดู : 97) 6 ก.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ หมู่ที่ 14 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตกิจการ (ดู : 55) 6 ก.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และสำนักปลัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง รวม 36 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 110) 2 ก.ย. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15:30 น.โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 “ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่เก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณหาดนาใต้ (ดู : 93) 1 ก.ย. 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วยคณะ ต้อนรับ นางสาวสุลาวัลย์ เซ่งลอยเลื่อน มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 63) 1 ก.ย. 2565
วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 76) 29 ส.ค. 2565
วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมต้อนรับขบวนแห่สามพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร , ขำ ณ นคร และพลอย ณ นคร ) อดีตเจ้าเมืองพังงา ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 33) 28 ส.ค. 2565
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมอบรมโครงการ”ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต” โดยมีนายธรรมนูญ คงรัตน์ จากสำนักงานปปท.เขต8 เป็นวิทยากร (ดู : 26) 26 ส.ค. 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณบ้านใน หมู่ที่ 3 (ดู : 10) 26 ส.ค. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 (ดู : 5) 25 ส.ค. 2565
วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 “ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณวัดป่าท่านุ่น (ดู : 148) 24 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 128) 24 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 24) 24 ส.ค. 2565
วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้สายไฟ บริเวณฟาร์มกุ้ง สารสินฟาร์ม หมู่ที่ 7 (ดู : 32) 15 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-28 (ดู : 23) 15 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 43) 11 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 94) 8 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 37) 1 ส.ค. 2565
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 25) 1 ส.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 168/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 89) 1 ส.ค. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทางอิสลาม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง (ดู : 112) 28 ก.ค. 2565
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดขยะ บริเวณในวัดสุวรรณคูหา(วัดถ้ำ) หมู่ที่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ บริเวณสนามกีฬานาเหนือ หมู่ที่ 10 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ดู : 137) 27 ก.ค. 2565
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกลอย พ่อ แม่ พี่ น้อง พุทธศาสนิกชนชาวตำบลโคกกลอย ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุจำนวน 31 รูป เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ลาดจอดรถ ห้างโลตัส สาขาโคกกลอย (ดู : 40) 27 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-24/2565 (ดู : 64) 26 ก.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs