Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gilf Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับบุคลากร)
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 ประจำสัปดาห์การระบาดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1- 25 มกราคม 2566 พบผู้ป่วย 1885 ราย อัตราป่วย 2.85/100,000 ประชากร เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 899 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 4-14 ปี รองลงมาคือ 15-24 ปี ผู้ป่วยรายภาคมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลำดับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านเรือน สถานที่สาธารณะ สถานประกอบการ และโรงเรียน โดยใช้มาตรการ 5 ป. 2 ข. เพิ่ม ข.ที่ 2 คือ กำจัดขยะ เพื่อป้องกันการเกิดและการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน (ดู : 109) 31 ม.ค. 2566
วัน อังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.50 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำแบบแปลน ตามข้อบัญญัติ ปี66 โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านดอน หมู่ 4 (ดู : 103) 31 ม.ค. 2566
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกฯ นางสาวกุลวรางค์ จินดาพล เลขานุการนายกฯ และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมประชุมประชาคมที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ควนเขาน้อย ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น (ดู : 132) 31 ม.ค. 2566
วัน อังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2566 “ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่เก็บขยะ บริเวณหาดนาเกลือ-อ่าวบางขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่านุ่น ช่วยทำกิจกรรมนี้ด้วย (ดู : 174) 31 ม.ค. 2566
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566เวลา 10.30 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ นายปฐาเกตุ ลือแผ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เฝ้าระวังการวางไข่ของเต่า บริเวณอ่าวบางขวัญ หมู่ 7 ตำบลโคกกลอย (ดู : 103) 30 ม.ค. 2566
วัน จันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิชญพัชร์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย นายจำรูญ เผ่าจำรูญ และ นายปฐาเกตุ ลือแผ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมมอบรถเข็นวีลแชร์ และถุงยังชีพให้กับนาย สุธรรม ไตรศรี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลอย (ดู : 110) 30 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่นประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 167) 27 ม.ค. 2566
ขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษี (รายเก่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 128) 27 ม.ค. 2566
อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 119) 27 ม.ค. 2566
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ดู : 104) 27 ม.ค. 2566
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-25 เมษายน 2566 ณ วัดดอน ม.4 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-29 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดดอน 087- 8970111 กองการศึกษา อบต.โคกกลอย 076-581963 ต่อ 104 (ดู : 124) 25 ม.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประชาชนท่านใด? สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน องค์การบริการส่วนตำบลโคกกลอย สามารถมารับใบสมัครได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 125) 24 ม.ค. 2566
วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 นายจรรยา เซ่งรักษา ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ 9/10 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 154) 23 ม.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 108) 23 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดพังงา ประจำปี 2566 (ดู : 149) 23 ม.ค. 2566
วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เพื่อรับทราบรายงานติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565- 30 กันยายน 2565 ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 116) 23 ม.ค. 2566
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด หมู่ที่ 3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 105) 19 ม.ค. 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 14.30 น. กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณ โรงแรมอลีนตา หมู่ที่ 5 (ดู : 107) 19 ม.ค. 2566
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.40 น. นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกกลอย ร่วมกับ นายนพดล นวลเลื่อน ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ หมู่ 1 เขตเชื่อมต่อ เทศบาล กับ องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ปัญหาน้ำหลากเข้าบ้านเรื่อนราษฎร (ดู : 106) 19 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปี 2565 (ครบรอบปีที่1) (ดู : 113) 18 ม.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี (ดู : 114) 17 ม.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 174) 16 ม.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ขอความร่วมมือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่ว พ.ศ.2562อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย (ดู : 120) 16 ม.ค. 2566
วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 นายสมบัติ จินดาพล นายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกลอยโดยมีนายพิชญพัชร์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วทุ่งเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามเทศบาลตำบลโคกกลอย (ดู : 257) 14 ม.ค. 2566
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปฐาเกตุ ลือแผ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายดำรงค์ บุตรช่วย ประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 6) นางชนาพร ทองทิพย์ รองประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 5 ) นางสาวดารารัตน์ หมึกแดง ส.อบต.หมู่ 4 และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญวันเด็กโรงเรียนบ้านดอน (ดู : 128) 13 ม.ค. 2566
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.40 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมชาย หมึกแดง ส.อบต.หมู่ 7 นายสาทิส ส่องแสง ส.อบต.หมุ่ 8 และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น (ดู : 106) 13 ม.ค. 2566
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นางสาวกุลวรางค์ จินดาพล เลขานุการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านเขาปิหลาย (ดู : 126) 13 ม.ค. 2566
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นางสาวกุลวรางค์ จินดาพล เลขานุการฯ นายเลอพงศ์ คงบุตร ส.อบต.หมู่ 11 และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง (ดู : 117) 13 ม.ค. 2566
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย และ เวลา 14.30 น. มอบของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น (ดู : 142) 12 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) ฉบับที่ 1 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 110) 10 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 123) 9 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 123) 4 ม.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2566 (ดู : 119) 3 ม.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามเทศบาลตำบลโคกกลอย (ดู : 222) 3 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 126) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เจตนารณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (ดู : 108) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม (ดู : 104) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ดู : 113) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.โคกกลอย (ดู : 107) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง มาตรการเปิดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของอบต.โคกกลอย (ดู : 106) 29 ธ.ค. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 “ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณหาดนาใต้ (ดู : 230) 22 ธ.ค. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เมื่อ เวลา​ 09.00​ น.​ นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ​ ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาสของโรงเรียนบ้านท่านุ่น (ดู : 117) 22 ธ.ค. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 117) 22 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดดอน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 207) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ดู : 104) 21 ธ.ค. 2565
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 143) 20 ธ.ค. 2565
วัน อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 120) 20 ธ.ค. 2565
วัน อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คริสตจักรพระนิเวศโคกกลอย ร่วมอวยพรและร้องเพลงเนื่องในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส ให้กับ นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 109) 20 ธ.ค. 2565
กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (ดู : 118) 20 ธ.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโคกกลอย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 224) 20 ธ.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ดู : 123) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 123) 16 ธ.ค. 2565
จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตั้งแต่เดือนมกราคม- กันยายน 2566 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ดู : 134) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 101) 15 ธ.ค. 2565
วัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 114) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 141) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 126) 13 ธ.ค. 2565
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโคกกลอย ร่วมทำกิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู : 120) 13 ธ.ค. 2565
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ (ดู : 78) 10 ธ.ค. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 น.- 12.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย รับประกาศนียบัตร รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มีคะแนนตั้งแต่ระดับ 95 คะแนนขึ้นไป ระดับ AA ณ หอประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา (ดู : 229) 9 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs